PROXECTO MULLER EN HARMONÍA

PROXECTO MULLER EN HARMONÍA
PROYECTO MUJER EN ARMONÍA

--SIN FINANCIACIÓN PÚBLICA NI PRIVADA--

O Diccionario da Real Academia Galega define HARMONÍA como "o estado que resulta cando entre os elementos dun conxunto nada desentoa e se forma un todo agradable". Tamén se define o termo como "situación que se da entre as persoas cando existe bo entendemento entre elas e solucionan as diferenzas que poden ter en común acordo e sen discutir".
Este proxecto baséase na divulgación dos dereitos da muller en xeral e da muller con discapacidade en particular. Nos nosos estatutos adican varios puntos a esta loita social.
Defendemos á muller, á muller con discapacidade, á visibilidade da muller con discapacidade na sociedade, o acceso á muller a postos directivos, a muller coma profesional do Dereito,  a loita contra a violencia de xénero enfocada á muller con discapacidade que sofre varios tipos de discriminación ó mesmo tempo, a especial defensa da nena con discapacidade. 
Materializamos estes fins ou obxectivos, aparte do reflexo nos estatutos, en accións que se desenrolan en IN.XURGA. Por exemplo: a Xunta Directiva está composta  por mulleres, a Xunta Directiva ten nun cargo directivo a unha muller con discapacidade, a Xunta Directiva está composta por profesionais do Dereito  formadas en profundidade en  materia de xénero  así coma volcadas na defensa da muller con discapacidade, tamén incluímos sempre na formación xurídica  que se imparte dende IN.XURGA eidos específicos á muller con discapacidade así como á nena con discapacidade.
As accións que se levan a cabo  nesta materia déronse a coñecer no I Congreso Xurídico IN.XURGA dos Dereito das Persoas con Discapacidade e Dependencia que se celebrou en Pontevedra os días 21 e 22 febreiro 2018.
El Diccionario da Real Academia Galega define HARMONÍA como "el estado que resulta cuando entre los elementos de un conjunto nada desentona y se forma un todo agradable". También se define el término como "situación que se da entre las persoas cuando existe buen entendimiento entre ellas y solucionan las diferencias que pueden tener en común acuerdo y sin discutir". 
Este proyecto se basa en la divulgación de los derechos de la mujer en general y de la mujer con discapacidad en particular. En nuestros estatutos se dedican varios puntos a esta lucha social.
Defendemos a la mujer, a la mujer con discapacidad,  la visibilidade de la mujer con discapacidad en la sociedad, el acceso a la mujer a puestos directivos, la mujer como profesional del Derecho,  la lucha contra la violencia de género enfocada a la mujer con discapacidad que sufre varios tipos de discriminación al mismo tempo, la especial defensa de la niña con discapacidad.
Materializamos estos fines en los objetivos, aparte del reflejo en los estatutos, en acciones que se desarrollan en IN.XURGA. Por ejemplo: la Junta Directiva está compuesta  por mujeres, a Junta Directiva tiene en un cargo directivo a una mujer con discapacidad, la Junta Directiva está compuesta por profesionales del Derecho formadas en profundidad en  materia de género  así como volcadas en la defensa de la mujer con discapacidad, también incluímos siempre en la formación jurídica  que se imparte desde IN.XURGA ámbitos específicos a la mujer con discapacidad así como a la niña con discapacidad.
Las acciones que se llevan a cabo en esta materia se dieron a conocer en el I Congreso Xurídico IN.XURGA dos Dereito das Persoas con Discapacidade e Dependencia que se celebró en Pontevedra los días 21 y 22 febrero 2018.

Xuño 2018 / Junio 2018

O xoves 14 xuño  e venres 15 xuño asistimos en Madrid na UC3M Universidad Carlos III Madrid ó Seminario "Mujeres con Discapacidad y  Violencia de Género: Acceso a la Justicia "   onde a  nosa Presidenta, Ana María Castro Martínez, amosou  o programa estrela de IN.XURGA nomeado MULLER EN HARMONÍA/MUJER EN ARMONÍA  baseado na defensa das mulleres que están a ser vítimas de violencia de xénero e que teñen a condición de persoa con discapacidade, comunicación aceptada pola Comisión Científica do Seminario. Grazas.
  
El jueves 14 junio y viernes 15 junio asistimos en Madrid en la UC3M al seminario "Mujeres con Discapacidad y  Violencia de Género: Acceso a la Justicia" donde nuestra Presidenta, Ana María Castro Martínez, mostró el programa estrella de IN.XURGA denominado MULLER EN HARMONÍA/MUJER EN ARMONÍA basado en la defensa de las mujeres que son víctimas de violencia de género y que tienen la condición de persona con discapacidad, comunicación aceptada por la Comisión Científica del Seminario. Gracias.

Novembro 2018/ Noviembre 2018

Os días 22 e 23 de novembro asistimos a Xunta Directiva e a Vogal de Educación Inclusiva  en Murcia ó  II Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad organizado por Cermi Mujeres por mor da celebración do Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  participando  nas sesións presenciais e asistiendo á xuntanza na rúa onde tivo lugar a  lectura do manifiesto contra a violencia de mulleres e nenas.
Los días 22 y 23 de Noviembre asistimos la Junta Directiva y la Vocal de Educación Inclusiva en Murcia al  II Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad organizado por Cermi Mujeres con motivo de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer  participando en las sesiones presenciales y asistiendo a la concentración  en la calle tuvo lugar la lectura del manifiesto contra la violencia de mujeres y niñas. Gracias.

Marzo 2019 / Marzo 2019

O día 03 de marzo asistimos á manifestación unitaria  convocada por mor do Día Internacional da Muller pola Plataforma Galegas 8M na cidade de Lugo titulada: 'Por todas as mulleres, por todos os dereitos, revolta feminista' para loitar polos nosos dereitos como mulleres.
http://galegas8m.gal/quen-somos/colectivos-2019/?fbclid=IwAR0rw_CyCN80ux98A1XpPVw3XWmtiZFFWrWWutLrVjwvDyG4du8RiM9ieao
      
El día 03 de marzo asistimos a la manifestación unitaria convocada con motivo del Día Internacional de la Mujer por la Plataforma Galegas 8M en Lugo titulada: 'Por todas las mujeres, por todos los derechos, revuelta feminista' con el fin de luchar por nuestros derechos como mujeres.

Marzo 2019 / Marzo 2019

Os día 13 14 15 de marzo asistimos en Salamanca na USAL Universidad de Salamanca ó " IX Congreso Nacional de Igualdad. Hacia una sociedad sin violencia de género. Reflexiones Interdisciplinares", onde a  nosa Presidenta, Ana María Castro Martínez, defendeu a comunicación aceptada polo Comité Científico de título: VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS JUZGADOS CUANDO SE DA EN LA VÍCTIMA LA ESPECIFICIDAD  DE SER MUJER CON DISCAPACIDAD. BARRERAS QUE SEPARAR DE LA IGUALDAD.
Los días 13 14 15 marzo asistimos en Salamanca en la USAL Universidad de Salamanca al " IX Congreso Nacional de Igualdad. Hacia una sociedad sin violencia de género. Reflexiones Interdisciplinares", donde nuestra Presidenta, Ana María Castro Martínez, defendió la comunicación aceptada por el Comité Científico de título: VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS JUZGADOS CUANDO SE DA EN LA VÍCTIMA LA ESPECIFICIDAD  DE SER MUJER CON DISCAPACIDAD. BARRERAS QUE SEPARAR DE LA IGUALDAD.

*** POLO OBXECTIVO DUNHA MULLER EN HARMONÍA. POR UNHA MULLER EN IGUALDADE**

***POR EL OBJETIVO DE UNA MUJER EN ARMONÍA. POR UNA MUJER EN IGUALDAD***

Buscar