PROXECTO XUSTIZA CON APOIOS

PROXECTO XUSTIZA CON APOIOS
PROYECTO JUSTICIA CON APOYOS

--SIN FINANCIACIÓN PÚBLICA NI PRIVADA--

Este proxecto presentóuse ante a Administración Autonómica Galega por un despacho de abogad@s da provincia de Pontevedra  de xeito particular, sendo rexeitado pola mesma. Presentado a IN.XURGA  o proxecto, e sendo de grande  interese social xa que redunda no beneficio das persoas con discapacidade ante o acceso á xustiza, a asociación IN.XURGA comprometeuse a  desenrolar o mesmo dende a asociación, cos medios propios que contamos, de balde e no beneficio das persoas con discapacidade intelectual da Comunidade Autónoma de Galicia.
Este proyecto  se presentó ante la Administración Autonómica de Galicia por un despacho de abogad@s de la provincia de Pontevedra  de forma particular, siendo rechazado por la misma. Presentado a IN.XURGA  el proyecto,  y  siendo de gran  interés social ya que redunda en el beneficio de las personas con discapacidad ante el acceso a la justicia, la asociación IN.XURGA se comprometió a desarrollar el mismo desde la asociación, con medios propios que contamos, gratuito y en el beneficio de las personas con discapacidad intelectual de la Comunidad Autónoma de Galicia.               

***O NOSO COMPROMISO É COAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE.  POLA SÚA DIGNIDADE***

***NUESTRO COMPROMISO ES CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD .POR SU DIGNIDAD***

Buscar