PROXECTO OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA

PROXECTO INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DE LA TERMINOLOGÍA
--SIN FINANACIACIÓN PÚBLICA NI PRIVADA--

Estase  a levar a cabo un proxecto de investigación co nome OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA dende o 16/02/2017.
Se está desarrollando un proyecto de investigación con la denominación de OBSERVATORIO DE LA TERMINOLOGÍA desde el 16/02/2017.
Febreiro 2017
OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA é un espazo que foi nado por IN.XURGA no mes de febrero 2017, co fin de axudar á cidadanía a utilizar ben os termos en materia de discapacidade e dependencia, ós medios de comunicación en xeral, prensa en particular, loitando cada día para que a igualdade sexa unha realidade. Grazas pola axuda recibida.
OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA es un espacio creado por IN.XURGA, con el fin de ayudar a la ciudadanía a utilizar bien los términos en materia de discapacidad de dependencia, a los medios de comunicación en general, prensa en particular, luchando cada día para que la igualdad sea una realidad.  Gracias por la ayuda recibida.
Febreiro 2017
Durante o II Congreso IN.XURGA celebrado en Febreiro 2019 a nosa Presidenta amosou as 500 verbas de mais impacto que IN.XURGA tentou trocar nos xornais e institucións máis importantes do territorio, nalgúns casos con éxito e noutros non tanto o que é o mesmo que decir que a nosa institución  OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA fai falla para que os termos sexan usado correctamente. O traballo tivo como título: "A terminoloxía en materia de discapacidade e dependencia nos medios de comunicación. 19 folios e 500 termos".  Grazas ás persoas e entidades que apoian este gran proxecto.
Durante el II Congreso IN.XURGA celebrado en Febrero 2019 nuestra Presidenta mostró las 500 palabras de  más impacto que IN.XURGA intentó cambiar en los periódicos e instituciones más importantes del territorio, en algunos casos con éxito y en otros no tanto lo que es lo mismo que decir que nuestra institución OBSERVATORIO DA TERMINOLOXÍA hace falta para que los términos sean usados correctamente. El trabajo tuve como título: "La terminología en materia de discapacidad y dependencia en los medios de comunicación. 19 folios y 500 términos". Gracias a las personas y entidades que apoyan este gran proyecto.


Xa tentamos trocar os seguintes mal empregados en materia de discapacidade nos xornais e institucións dende o comenzo do proxecto en febreiro 2017. O Observatorio da Terminoloxía vai a toda máquina acadando éxitos de xeito imparable. Grazas.
Do  29/08/2017 ao 31/01/2019 -------------- 500
Ata xuño 2019 ------------------------------- 2700 
Ata febreiro 2021 -----------------------------3500
Ata xuño 2022 ------------------------------- 4100
Ata febreiro 2023-----------------------------4500
Ata  decembro 2023--------------------------4800


Ya intentamos cambiar 2.700 términos mal empleados en materia de discapacidad y dependencia en prensa e instituciones  desde el inicio del proyecto en febrero 2017  El Observatorio da Terminoloxía va a toda máquina consiguiendo éxitos. de forma imparable Gracias.
Del  29/08/2017 al 31/01/2019 -------------- 500
Hasta junio 2019 ----------------------------- 2700
Hasta febrero 2021 ---------------------------3500
Hasta junio 2022 ----------------------------- 4100
Hasta febrero 2023----------------------------4500
Hasta diciembre 2023-------------------------4800***ESTAMOS A  DIVULGAR A TERMINOLOXÍA CORRECTA, AXEITADA E NON DISCRIMINATORIA***
***ESTAMOS DIVULGANDO LA TERMINOLOGÍA CORRECTA, AJUSTADA Y NO DISCRIMINATORIA***
Buscar